งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์สรียา หมัดอาด้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี อาจารย์ชลธิชา สุรัตนสัญญา นายเลิศยศ เผื่ออำนาจ หัวน้างานบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมอบรมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

(เมื่อวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2566) ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อาจารย์สรียา  หมัดอาด้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี อาจารย์ชลธิชา  สุรัตนสัญญา นายเลิศยศ  เผื่ออำนาจ หัวน้างานบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลการมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมีอาจารย์สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ เป็นเป็นประธานเปิดพิธี และได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.วิรุทธ์  ฉัตรมาลาทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรในครั้งนี้

แกลเลอรี่